Justisa & Seguransa
 • Dansa ho ema nia oan feto, Joaquim han katana

  Dansa ho ema nia oan feto, Joaquim han katana

  posted: Wednesday, February 22, 2017 | 0 comments | 6 Views

  Joaquim Gomes ne’ebe Ministeriu Publiku (MP) notifika hanesan lezadu, tenki simu katana husi Yulianto Jateira da Cunha ne’ebe MP notifika hanesan arguidu, tanba lezadu Joaquim.. Read More

 • Loron 2 Marsu, CSP komesa eskolta kandidatu PR

  Loron 2 Marsu, CSP komesa eskolta kandidatu PR

  posted: Monday, February 20, 2017 | 0 comments | 26 Views

  Komando  Jeral Polisia Nasional Timor Leste (PNTL) tuir  planu iha loron 2 Marsu 2017, koloka Corpo Seguransa Pessoal (CSP) hodi fo eskoltu ba kandidatu Prezidente.. Read More

 • PNTL sei fo seguransa diak iha eleisaun

  PNTL sei fo seguransa diak iha eleisaun

  posted: Tuesday, February 14, 2017 | 0 comments | 55 Views

  Segundu Komandante Jeral Polisia Nacional Timor Leste (PNTL), Komisario Faustinho da Costa,  orienta ninia elementu sira atu hala’o preparasaun seguransa diak ba eleisaun tinan  2017… Read More

 • Seguransa ba eleisaun 2017, PM Rui: Zero toleransia la’os atu tiru ema

  Seguransa ba eleisaun 2017, PM Rui: Zero toleransia la’os atu tiru ema

  posted: Monday, February 13, 2017 | 0 comments | 68 Views

  Primeiru Ministru (PM), Rui Maria de Araújo, hateten,  liafuan toleransia   jero  ne’ebé  mak hato’o ba Polisia Nacional Timor Leste (PNTL), la’os atu ba tiru ema,.. Read More

 • Maijen Lere : “Diak liu legaliza artemarsiais”

  Maijen Lere : “Diak liu legaliza artemarsiais”

  posted: Friday, February 10, 2017 | 0 comments | 108 Views

  Chefe Estadu Maior Falintil-Forsa Defesa de Timor Leste, Maijor Jeneral (Maijen), Lere Anan Timur, hateten, parte forsa defeza Timor Leste hato’o ona ba Governu, diak.. Read More

Julio Pinto

F-FDTL infrenta obstákulu bo’ot 3

posted: Monday, February 06, 2017 | 0 comments | 65 Views

Instituisaun FALINTIL Forsa Defeza Timor Leste (F-FDTL) durante tinan 14 nia laran ne’e, infrenta obstaklu bo’ot tolu mak hanesan, akontesimentu Lospalos entre F-FDTL ho PNTL,.. Read More

16487555_1113683205407852_4261576893070659411_o

Estadu kondekora Lere ho medalha meritu

posted: Friday, February 03, 2017 | 0 comments | 55 Views

Estadu Timor Leste, liu husi Prezidente Repúblika (PR), Taur Matan Ruak, iha Kinta (02/02/2017) ne’e kondekora medalha meritu ba Chefi Estadu Falintil Forsa Timor Leste.. Read More

16463273_1113684045407768_226708467678672330_o

Lere: F-FDTL prontu hasoru dezafiu

posted: Friday, February 03, 2017 | 0 comments | 52 Views

Xefi Estadu Maior Falintil Forsa Defesa Timor Leste (F-FDTL), Maijor Jeneral, Lere Anan Timur, hateten, F-FDTL prontu hasoru dezafiu iha eleisaun Prezidensial no eleisaun parlamentar.. Read More

faustino

PNTL seidauk koloka elementu eskolta kandidatura PR

posted: Wednesday, February 01, 2017 | 0 comments | 65 Views

Segundu Komandante Jeral Polisia Nasional Timor Leste (PNTL), Komisario, Faustinho da Costa, hateten, to’o agora parte komando Polisia seidauk koloka ninia elementu hodi eskolta kandidatura.. Read More

emilia-senyum

Emilia labele inventa hodi defende-an

posted: Friday, January 27, 2017 | 0 comments | 124 Views

Reprezentante povu iha Parlamentu Nasionál (PN), husu ba eis Ministra Finansas, arguida Emilia Pires atu labele inventa sasan hodi defende-an husi aktus ne’ebé mak nia.. Read More

lere maijen

Lere enkoraza F-FDTL ho PNTL la bele tauk

posted: Monday, January 23, 2017 | 0 comments | 145 Views

Situasaun ruma mosu maka tenta atu kria instabilidade, membru F-FDTL ho Polisia Nasional Timor Leste (PNTL) tenki marka pozisaun tuir ordem komando. Xefi Estadu Maior.. Read More