CNJTL oferese ran falun 13 ba BSN

CNJTL oferese ran falun 13 ba BSN

posted: Friday, May 05, 2017 | 0 comments | 357 Views

Conselho da Joventude de Timor-Leste (CNJTL) ofrese ran falun 13 ba Banco de Sangue Nacional (BSN) hodi reforsa nesesidade pasiente.

Aktividade ne’e hala’o hodi selebra loron aniversariu ba dala 15 (5/5/2002-5/5/2017). Tanba ne’e Banco de Sangue Nacional hato’o agradese ba CNJTL, tanba fó ona ran ho voluntariu.

Konaba ran ne’e parte hospital rasik seidauk bele informa ninia tipu, tanba sei halo analiza laboratoriu.

Rezultadu teste ba ran voluntariu sira ne’e BSN sei fó fali ba komisaun organizadora, atu sira bele pasa fali ba voluntariu ne’ebé maka fó ona ran.

Xefi Unidade BSN-HNGV, Gilberto Madeira dehan ran sira ne’e laos deit ba HNGV, maibé sei distribui ba kada hospital referal, klinika no postu saúde sira. “Ran ne’ebe ami iha sufisiente hela”, tenik

Gilberto ba jornalista sira hafoin halo prosesu doasaun ran husi estrutura CNJTL, Farol, Kinta (4/5/2017).

Tuir prezidente CNJTL, Maria Dadi Magno hateten, CNJTL halo doasaun ne’e hodi selebra dias natalis CNJTL nian.

Alende ne’e halao mos limpeza jeral, vizita prizioneiru iha Komarka Becora no halo vizita ofisial ba Prezidente Repúblika (PR) eleitu Francisco Guterres ‘Lu-Olo’ iha Comite Central FRETILIN (CCF) Comoro. Ves

Be Sociable, Share!