Folin minarai komesa sae ba US$50 kada barril

Folin minarai komesa sae ba US$50 kada barril

posted: Wednesday, April 26, 2017 | 0 comments | 403 Views

Vice Prezidenti Konsellu Konsultivu Fundu Petrolifero, Rui Menezes, Tersa (25/4), hatete folin minarai komesa sae ona husi US$30 kada barril ba US$50 kada barril.

Fundu Minarai Timor Leste iha biliaun 15.8 dollar Amerikano iha findu ano 2016. Fundo minarai nee tun bebeik tamba tinan tinan Parlamento Nasional aprova biliaun 1 dollar amerikanu ba despeza Estadu.

Total orsamentu Estadu nian nebe foti husi fundo Minarai iha tinan lima nia laran (2012 – 2017) biliaun 5.5 USD. No fundo minarai konta hahu iha 2005 too 2016, durante tinan 11 gasta ona biliaun 8.6 USD.

 “Konaba ita nia tendensia ba tranfrensia fundu minarai ba iha despezas  konsumidores jeral do Estadu ne’ebe ke iha tendensia, kada tinan-tinan sempre sae provolta de 1 biloins ne’ebe ke fo afeita ba iha establidade fundu minarai ne’e rasik,” dehan, Rui Menezes, ba Jornalista sira iha palasiu prezidensial, Tersa (25/04/2017).

Tuir Rui Menezes, realidade Timor Leste dependensia ba fundu minarai ne’e, iha parte seluk Timor Leste seida’uk iha reseitas ne’ebe ke ekelibru no mos iha realidade seluk ba halo mos imprestimu halo devidas dereitamente ke ba politika fizikamente ne’ebe oras ne’e hala’o dada’uk.

Eis deputado bankada PD nee dehan tan, fundu minarai konta hahu husi 2005 to’o 2016 gasta ona US$, 8.6 miloins, eksede rendementu istimasaun eksede ne’e provolta 3 miloins, ne’e hatudu katak tuir lolos fundu minaria ne’e labele foti ona.

“Maibe realidade mak ne’e ita gasta osan lubuk ida konaba tranfrensia orsamentu fundus minarai.” dehan, Rui.

Haree ba kestaun sira ne’e konsellu sira nia pontu devista oinsa, politika oinsa atu gasta fundu minarai atual maibe tenke prezerva mos ba jerasaun sira oin mai, no politika ne’e Governu ho Parlamentu Nasional halo desizaun ba politika ne’e. Eus

Be Sociable, Share!