Entrevista eskluzivu ho Kalohan: “Ha’u mai atu modera situasaun ho ekilibriu polítiku”

Entrevista eskluzivu ho Kalohan: “Ha’u mai atu modera situasaun ho ekilibriu polítiku”

posted: Wednesday, March 15, 2017 | 0 comments | 285 Views

Kandidatu Presidente da Republika António da Conceição ‘Kalohan’ kompete ba iha uma mutin Aitarak Laran laos oportunidade atu sai Prezidente deit, maibe afirmasaun ida nudar segundu jerasaun hodi servi povu no lori nasaun ne’e ba oin.

Envolvimentu ninian iha tempu rezistensia ne’e reprezenta duni kandidatu ida intelektual atu debate ho sira seluk. Basá nia iha koñesementu ba sosiadade Timor ne’ebe diverzensia mai kedas husi tinan 1975 to’o agora. Dadaun ne’e, nia mai ho prinsipiu fundamental no konsistente mak halo Timor ida foun, Timor ida ne’ebe ba Timoroan tomak, laos ema ida ka rua nian deit.

“Hau hakarak Timor ne’e fatin ida ba Timoroan hotu, ita labele hanoin Timor ne’e fatin ba ida nian mesak, hodi domina buat hotu, sira seluk ne’ebe atu lao sai tauk. Ukun an ida ne’e laos ema ruma mesak deit, maibe Timoroan hotu ne’ebe fo ninia kontribuisaun maka ohin loron ita ukun an”, dehan Kalohan bainhira hala’o sorumutu ho jornalista sira.

Ho ninia vizaun ne’e mak membrus no kuadrus Partidu Demokratiku (PD) foti konkluzaun hodi hili nia, hodi kandidata an ba Presidente da Repúblika periodu 2017-2022, ho intensaun atu modera situasaun iha Timor-Leste no halo ekilibriu politiku, tanba jerasaun foun mós iha preokupasaun ba nasaun ninia destinu, la’os jerasaun tuan de’it.

Tempu to’o ona ba segundu jerasan foun, tanba iha ona experiensia no kbiit atu hamutuk hodi tane ás no dezenvolve rai Timor. Maibé kontinua konsidera no fó konfiansa nafatin ba lider antigu sira atu konsidera katak, buat sira ne’ebé maka sira preokupa hela ne’e, sai mós preokupasaun sidadaun Timoroan hotu-hotu ninian.

Tantu iha vida polítika, António da Conceição ‘Kalohan’ ninian, nia asosia an ho organizasaun Resistensia Nacional dos Estudantes de Timor-Leste (RENETIL) ne’ebé lidera husi Fernando La Sama de Araújo, nia rasik hala’o responsabilidade nudar Sekretario Região Malang hodi lidera movimentu estudantes ba prosesu ukun rasik an iha Malang-Indonesia. Nia mos simu mandatu husi RENETIL atu fila mai Timor hodi reforsa servisu movimentu klandestina direitamente iha rai laran to’o referendum. Sai mos koordenador komisaun planeamentu no politika ba kampaña CNRT iha tinan 1999. Nudar reprezentante RENETIL iha Timor-Leste nia hala’o servisu hamutuk ho Sabalae, David Dias, Ete Uku no lideransa sira seluk husi rejiaun IV ninian. Agora sai sekretariu jeral Partidu Democratico (PD) ba periode tinan haat (2018-2021).

Atu hatene klean liu tan konabá kompromisiu polítiku kandidatu PR, ho númeru sorteiu walu (8), tuir mai akompaña deit entrevista eskluzivu ne’ebé maka jornalista Jornal Nacional Diário (JND), Albito dos Santos halo ho kandidatu PR, Antonio da Conceição “Kalohan” (ADC) iha nia kna’ar fatin foin lalais ne’e.

JND: Saida maka motiva ita hodi kandidata an Prezidente Repúblika (PR) periodu 2017-2022?

ADC: Ha’u hanesan jerasaun foun ida ne’ebé maka inklina an iha Partidu Polítiku. Ha’u kandidata an ne’e kuandu ha’u haree depois de kandidatu bara-barak mosu. Espektativa ne’ebé maka ha’u iha maka tenki ser iha ekilibriu politika ida, tanba ha’u haree kuandu dotor José Ramos Horta la kandidata an, ha’u mós la haree kandidatu seluk ne’ebé maka mai husi partidu boot hanesan CNRT mosu, no ha’u haree katak atual Prezidente Repúblika mós la kandidata an fila-fali. Ha’u haree entre kandidatu sira ne’e, kandidatu ne’ebé maka mais forti maka husi partidu FRETILIN ninian de’it, ne’ebé maka dotor Lu-Olo reprejenta, husi ne’e maka ha’u haree katak demokrasia, reprejentasaun multipartidarizmu ne’e kuaje laiha ida.

Tanba ida ne’e, ami Partido Demoratico (PD) halo reflesaun hodi hasai  konkluzaun ida katak, ita maka tenki ser halo papel ida ne’ebé atu modera situasaun iha rai laran ninian no halo ekilibriu politiku, nune’e maka PD desidi diak liu ita aprejenta ita nia kandidatu ida, husi ne’e maka sira desidi ha’u no ha’u aseita atu bele kandidata an ba PR hodi bele halo ekilibriu politiku ida iha nasaun nia laran, maibé fó konfiansa nafatin ba katuas maun boot sira ou jerasaun 1975 ninian hodi haree katak buat ne’ebé maka sira preokupa hela dau-dauk ne’e obrigasaun sidadaun Timoroan tomak ninian.

Labele sai de’it hanesan preokupasaun ida ho asumsi katak, sé katuas sira laiha ona, ita la hatene loos Timor atu ba ne’ebé, tanba ne’e ha’u nia kandidatura aprejenta ho intensaun atu garante konfiansa ba jerasaun tuan sira katak, ami mós iha preokupasaun ida ba nasaun ninia destinu, ami mós sei tane ás saida maka sira halo ona ba rai ida ne’e, hodi nafatin fó kontinuidade husi jerasaun ba jerasaun, labele to’o de’it ukun an ne’e remata no bainhira jerasaun tuan ou 1975 ninian ne’e laiha ona.

JND: Ita boot prontu atu kompete ho kandidatu sira seluk iha eleisaun prezidensial ne’ebé maka sei monu iha loron 20 fulan Marsu?

ADC: Sertamente, kuandu ha’u aprejenta ha’u nia kandidatura, ha’u prontu atu halo konstestasaun ba poder ne’e rasik, tanba ha’u nia prinsipiu maka ida ne’e, buat ida ne’ebé maka ema dehan poder ne’e labele hein de’it bainhira partidu ruma manan ba maka foin ita fahe malu buat ruma.

Maibé kada partidu tenki ser nafatin halo ninia estratejia, oinsa maka nia bele manan iha eleisaun, tanba ne’e ha’u hanesan kadidatu PR bainhira ha’u halo observasaun polítika, bandamentu polítika no influensia sira ne’ebé maka ita halo iha rai laran ne’e, ha’u mós iha konviksaun ida katak ha’u bele sai kandidatu preferensia ida hodi bele sai alternativu ba kandidatu sira seluk hotu, atu ema mós bele hili ha’u.

JND: Oinsa ita boot nia preparasaun ba kampaña prezidensial ninian?

ADC: Hanesan partidu kiik, depois hanesan ema ida ne’ebé maka foin hahú servisu iha Governu durante tinan 5 nia laran, ha’u nia preparasaun sei limitadu em termus finanseiru sei iha difikuldade, tanba ami mós partidu ida ne’ebé maka infrenta problema bara-barak, depois ami nia prezidente partidu (Fernando La Sama) mate, ami nia atividade ne’ebé maka hala’o iha munisípiu sira kuaje que sobre caregado loos no han tiha osan lubuk ida ona, entaun difikuldade ami iha maka orsamentu.

Nune’e ha’u tenta halo angariasaun ba fundus iha kampaña rasik, maibé tanba ami nia perfile ne’e seidauk iha atrasaun ba emprezariu sira, entaun ha’u hetan uitoan loos, maibé ne’e la’os ha’u nia objetivu atu bele kandidata an ba PR, objetivu prinsipal maka ita bele halo mobilizasaun no sensibilizasaun politika ba populasaun no husu povu ninia konfiansa atu bele fó ninia votus.

Ne’ebé agora dau-dauk ha’u preparadu, iha munisípiu sira mós ha’u hahú monta ha’u nia postu kuaje iha hotu ona para atu bele halo ha’u nia movimentu kampaña iha munisípiu sira, ha’u nia kampaña ne’e ha’u halo uluk iha Lospalos ou husi rai ulun maka to’o fali rai ikun.

JND: Programa prioridade saida maka ita boot sei lori iha kampaña?

ADC: Ha’u sei liga ba kompetensia PR ninian, bainhira ha’u asumi responsabiliade hanesan PR, maibé buat ne’ebé maka ha’u hakarak aprejenta uluk ba ha’u nia populasaun sira iha Timor-Leste maka konabá intensaun polítika ha’u kandidatura ba PR, tanba ida ne’e edukasaun sivika ne’ebé importante teb-tebes hodi ema bele fihir, tanba saida maka ha’u hakarak kandidata an ba PR.

JND: Modelu kampaña saida maka apropriadu liu ba ita boot atu uza iha prosesu kampaña ninian?

ADC: Modelu kampaña primeiru maka tenki ser halo kampaña aberta, maibé mai la halo iha munisípiu hotu-hotu, tanba tempu ne’ebé maka fó ne’e badak loos, loron 14 de’it, nune’e ita haree ba infraestruturas, mobilidade ita nian iha Timor ne’e la fasil ba ita bele alkansa munisípiu 12 no rejiaun autonomu Oe-qusse iha loron 14 nia laran, ne’ebé ha’u kala tenki halo de’it iha fatin balun no ba fatin sira seluk ne’e parese ha’u la halo.

Maibé opsaun ida segundu mós hanesan Partidu Demokratiku (PD) prontu atu apoiu ha’u, tanba ne’e maka agora dau-dauk sira divulga hela ha’u no fó koñesementu hela konabá ha’u ba populasaun sira, ne’ebé aprosimasaun sira seluk sira la’o door to door de’it, atu bele vizita malu hanesan familia no kultura ninian.

JND: Ita boot nia sentimentu hasoru kandidatu prezidenti sira seluk ne’e oinsa, karik ne’e sai bareira ba ita atu hakat ba eleisaun prezidensial?

ADC: Pesoalmente ha’u mai iha tempu ida ne’ebé ha’u senti dehan katak oportunu atu bele kompete no ha’u hanesan kandidatu ida ne’ebé que alternativu duni, nune’e ha’u hanoin ha’u nia maun matebian Fernando La Sama kandidatu ba PR dala 2, maibé nia hasoru dezafiu barak tanba figura historiku barak maka sei kompete ba eleisaun prezidensial.

Maibé ida agora dau-dauk ne’e, ha’u nia kolega eskola nain 2 hanesan kandidatu José Neves no kandidatu Antonio Lopes “Fatuk Mutin” ne’e mós ha’u nia kolega eskola, no ba kandidatu seluk hanesan Lu-Olo, Lugu no sira seluk ne’e la sai hanesan bareira mai ha’u, entaun ha’u tenki dehan katak ha’u kandidatu husi PD atu halo reprejentasaun ida ba ezistensia partidu politiku ninian, nune’e ha’u la senti katak sira sai bareira mai ha’u, tanba povu maka sei hili ami nain hira ne’e sé maka diak liu.

JND: Programa prinsipal saida maka ita boot iha, bainhira povu fo fiar sai Presidente da Repúblika?

ADC: Politika interna no externa maka buat ne’ebé maka ha’u presija atu halo ba ita nia nasaun, atu nune’e ita labele depende de’it ba ita nia an, maibé ita mós presija kontribuisaun nasaun vijiñu no nasaun sira seluk no organizasaun mundial sira seluk ne’ebé maka iha, atu nune’e ita ita nia kooperasaun ho nasaun sira seluk ne’e sei la’o diak liu tan ba futuru Timor-Leste ninian.

JND: Oinsa ita boot ninia politika rejional no internasional?

ADC: Sai PR ne’e la’os atu ba tuur de’it iha Palasiu Prezidente Repúbilak Aitarak Laran, hodi halo papel ida ne’ebé maka tau de’it iha konstituisaun, maibé sai PR hodi bele preokupa ba situasaun tomak rai laran no rai liur ninian, hanesan iha rai laran ninian ita nia populsaun barak maka sei hela iha foho no sertamente sira rasik buka hela sira nia moris, maibé sertamente Governu mós labele fó han ema hotu-hotu no ita tenki husu sensibilizasaun populasaun ninian atu bele partisipa aktivu no proaktivu iha prosesu dezenvolvimentu nasaun ninian.

Ha’u nia programa ida maka atu haforti instituisaun Estadu ninian tomak, hahú husi PR, Parlamentu Nasional, Governu, tribunal, instituisaun defeza no seguransa ninian atu dezempeña ninia papel hanesan Xefi Estadu, ida ne’ebé maka atu unifika povu no unifika unidade nasional iha Timor-Leste, hodi defende interese nasional hanesan ita nia problema fronteira maritima.

Ha’u hakarak mós preokupa problema global mundial ninian, relasaun politikas ne’ebé maka ita iha ho nasaun sira seluk labele sai hanesan bareira bainhira ita iha problema ruma ho nasaun sira, hanesan ita ho paiz Indonesia, America, Australia, Portugal, ONU, ASEAN no organizasaun internasional sira seluk.

Entaun ita tenki iha politika ida ne’ebé maka diak no promosaun ne’ebé maka diak ho Indonesia no Australia ne’ebé maka sai hanesan ita nia vijiñu no nasaun sira seluk ne’e atu nune’e ita bele kontinua asegura ita nia amizade no relasaun diak ho sira.

JND: Ita hotu hatene katak Prezidenti Repúblika ne’e laiha osan, tanba sá maka ita boot kandidata an no oinsa ita boot nia jestaun entre servisu ho familia?

ADC: Ita tenki hatene katak la’os tanba problema osan maka ita kandidata an ba Prezidente Repúblika, maibé sentidu Estadu no vizaun ba nasaun ninian maka ita presija atu haree hanesan ita nia sasukat, no nasaun ida ne’e ita tenki ser fó konfiansa ba mundu dehan katak ita sei la sai Estadu ida ne’ebé maka falladu no sei la falta rekursu umanu atu bele halo reprejentasaun dignu ba instituisaun Estadu ninian.

Tanba Prezidente Repúblika ne’e simbolu Estadu no unidade nasional ninian, entaun ha’u tenki exerse ha’u nia papel ba ida ne’e, ha’u la’os ba Prezidente Repúblika sei la hala’o servisu ne’ebé maka Governu halo, mais Prezidente Repúblika bele sai hanesan porta voz no advogadu ida ba populasaun sira ninian hodi bele ko’alia ho Governu mós konabá prioridade dezenvolvimentu nasaun ninian.

Konabá familia ninian, loron Sabadu ne’e sé bele sai loron ba ita nia familia, atu ita bele pasa netik ita nia tempu ho ita nia familia, no keta haluha katak loron ida Domingu mós ne’e ita tenki agradese ba Maromak iha igreja ba grasa ne’ebé maka ha’u hetan iha semana ida nia laran, maibé ha’u tenki tau ás nafatin ba responsabilidade ne’ebé maka povu fó ona.

JND: oinsa fontes finasiamentu kampaña prezidensial ninian?

ADC: Ami seidauk simu subsidiu husi Governu, nune’e ha’u hanoin ne’e la’os problema ba ami tanba ha’u mós kandidatu ida ne’ebé maka mai husi Partidu Democratico (PD) ninian, nune’e husi subsidiu ne’ebé maka partidu simu sei apoiu ha’u liu husi sira nia tempu, enerjia no osan uitoan ne’ebé maka partidu iha, tanba Partidu Democratico maka oferese ha’u hodi kandidata an ba kompete iha kompetisaun eleisaun prezidensial 2017 ne’e. Hau bele dehan lolos katak, osan ne’ebe uza ba kampaña mak $99 mil, ne’ebe mai husi partidu no ha’u rasik.***

Be Sociable, Share!