Governu aloka Milloens 14 USD ba eleisaun Prezidensial-Parlamentar

Governu aloka Milloens 14 USD ba eleisaun Prezidensial-Parlamentar

posted: Thursday, January 05, 2017 | 0 comments | 491 Views

Governu aloka orsamentu Milloens 14 USD ba eleisaun Prezidensial no Parlamentar.

Total  miloens 14 dolar amerikano nee 10 miloens ba Sekretariado Tekniku Administrasaun Eleitoral (STAE) ba preprasaun aktividade eleisaun nian no restu 4 miloens nee, miloens 2 dolar amerikano ba Polisia Nasional Timor Leste (PNTL) no  miloens 2 dolar amerikano ba Falintil-Forsa Defeza Timor Leste (F-FDTL).

Ministru Koordenador Estado Asuntu Administasaun no Justisa, Ministru Administrasaun Estatal, Dionisio Babo Soares, hateten katak, tuir orsamentu ne’ebe mak aprova iha uma fukun Parlamentu Nasional (PN), total osan hamutuk $ 14 Milloens.

“Husi total US$ 14 Milloens ne’e, US$ 4 Milloens ba PNTL no F-FDTL, US$ 10 Milloens ba STAE, osan ne’e tau hotu ba dotasaun toda Governu la tau hamutuk ho osan Estatal nian, ne’ebe Ministeriu Finansas mak haree rasik osan ne’e, osan US$ 4 Milloens ba seguransa no defeza ne’e tanba sira presiza transporte no buat seluk hodi fo seguransa durante eleisaun, to’o mai halo apuramentu,” hateten Ministru Koordenador Estado Asuntu Administasaun no Justisa, Ministru Administrasaun Estatal, Dionisio Babo Soares ba Jornalista sira iha ninia serbisu fatin, Colmera, Dili, Kuarta (04/01/2017).

Nia esplika katak, osan $ 10 Milloens ne’ebe mak aloka ba STAE atu uja ba kompras hanesan sosa kertas, halo rekrutamentu ba brigada sira, selu fiskais sira.  “Osan ne’e ba iha eleisaun Prezidensial no Parlamentar iha primeiru volta karik posivel iha tan segundu volta entaun uja nafatin osan refere,”  Dionisio hateten.

Ministru Dionisio mos hakarak atu sosa tinta no urna husi estranjeiro, maibe seidauk bele dehan sai husi nasaun ne’ebe los.

 “Hau nia hakarak tinta ne’e sosa iha estranjeiro, no nia durasaun ba semana rua nian, la’os tinta ida ne’ebe mak tau ba liu loron ida sai ona, la’os deit tinta maibe urna mos sosa husi estranjeiro, ne’ebe bele kualidade diak”dehan Dinisio Babo.

Nia mos husu ba partidus politikus sira hotu atu haruka sira nia fiskais no husu ba STAE atu bele fo treinamentu hodi nune’e serbisu lolos, labele fo fali informasaun sala, iha mos observasaun internasionais, ne’ebe garante katak eleisaun ne’e transparante, livre no sekretu no laiha manipulasoens.

Iha fatin hanesan, Vise Ministru Administrasaun Estatal (MAE), Tomas Cabral dehan katak, tuir lei eleitoral katak, kada centru votasaun iha ema nain hotu.

“Lei dehan tiha ona katak, kada centru tenke iha ema nain hitu, tanba ne’e maka osan boot ne’e ba halo rekrutamentu la’os osan boot ba fali ami, ne’ebe oras ne’e dadauk STAE loke hela rekrutamentu,” dehan Tomas Cabral.

Iha eleisaun tinan nee’e, total eleitores 746,070,  eleitores nebe hela iha Timor Leste 745,008 no  estranjeiro 1,062 eleitores. Total estasaun votus 3.095  no  centro votasaun 619.mia

Be Sociable, Share!