Povu lamenta, Deputadu sira iha PN reprezenta de’it sira nia familia

Povu lamenta, Deputadu sira iha PN reprezenta de’it sira nia familia

posted: Thursday, December 29, 2016 | 0 comments | 386 Views

Povu lameta tebes ho sira nia reprezentante iha uma fukun Parlamentu Nasionál (PN), tanba tuir povu nia haree katak, durante ne’e deputadu sira nunka reprezenta sira iha PN.

Komunidade Pedro husi Suku Camea, Postu Administrativu Cristu Rei, Munisipiu Dili lamenta katak, durante ne’e deputadu sira reprezenta sira nia familia de’it iha Parlamentu Nasionál.

“Pensaun vitalisia ne’ebé mak tinan barak ona, ita seida’uk hetan solusaun. Tanba ne’e ha’u husu ba Prezidenti Repúblika katak, maluk sira ne’ebe tu’ur iha Parlamentu Nasionál ne’e, reprezenta povu ou reprezenta sira nia fen ho oan,” lamenta Pedro ba PR Taur Matan Ruak, bainhira Xefi Estadu ne’e dialogu ho komunidade ho povu iha Suku ne’e, Kinta (21/12).

Nia hatutan, deputadu sira iha Parlamentu Nasionál ne’e, hodi reprezenta povu atu defende povu nia halerik, maibé realidade lahatudu hanesan ne’e.

“Sira atu rona povu nia halerik, maibé sira tu’ur iha ne’eba ne’e, reprezenta sira nia fen oan de’it, tanba ne’e mak sira deside buat ida tuir sira nia hakarak de’it,” katak nia.

Hatan konaba preokupasaun ne’e, PR Taur Matan Ruak dehan, Pensaun Vitalisia ne’e,  preokupasaun ema hotu nian.

“Ha’u mós hakarak hamos, maibé Parlamentu Nasionál ne’e orgaun Estadu ida, Prezidenti Repúblika ne’e orgaun Estadu ida, Governu orgaun Estadu ida, ida ida ho nia funsaun, Preidenti Repúblika labele inpoint, maibé klaru tenki fó hanoin,” katak Taur Matan Ruak.

Xefi Estadu ne’e  hatutan, Parlamentu Nasionál hela de’it fulan 6  ona atu haree problema sira ne’e.

“Ita haree tok sira sei halo saida iha fulan hira ne’ebé se falta ne’e. hanesan lei rai, no anti korupsaun inklui mós pensaun vitalisia,” dehan Taur Matan Ruak.cos

Be Sociable, Share!