PM Xanana Seidauk Tama Serbisu

PM Xanana Seidauk Tama Serbisu

posted: Friday, October 03, 2014 | 5239 comments | 36239 Views

Primeiro Ministro (PM), Kay Rala Xanana Gusmão ne’ebe horseik Kuarta feira (01/10), foin fila husi Vizita husi rai liur to’o iha Dili ho kondisaun moras, no ohin (horseik red) Kinta (02/10) seidauk tama serbisu.

Tuir Observasaun JN-Diario nian Kinta (02/10), iha Palacio do Governo hahu dader oras tama serbisu tuku 08;00 to’o meudia oras deskansa tuku 12;00 Oras Timor-Leste, kareta ho sapa polisia hakerek PM no seguransa la para iha Palacio do Governo oin hanesan bai-bain.

Iha Kinta horseik nee kareta hakerek Vice PM no sapa azul sira seluk ka kareta membro do Governo sira nian mak para para iha Palacio governo oin tamba iha reuniaun Konselho Ministros extraordinario.

No antes ne’e wainhira PM nia kondisaun diak ka la moras wainhira iha KM Extraordinario sira hanesan ne’e, PM rasik mak lidera mak ho kondisaun saude la dun premite ne’e, Vice PM, Fernando La Sama mak lidera fali reuniaun KM extraordinario ne’e.

Wainhira konfirma kondisaun Saude PM, Kay Rala Xanana Gusmão ne’e ba Vice PM, Fernando La Sama de Araujo, hatete, ema hotu-hotu hatene, PM nia moras ida kotuk laran, moras ne’e mak ataka fali PM iha Bali Indonesia tan nee sei deskansa lai.

“ Agora komesa sona hela aimoruk no Ministro Saude dehan katak diak, no konaba moras ne’e ami hotu-hotu hakarak PM tenki ba halao tratamento iha rai liur maibe katuas dehan buat ne’e ba mos hanesan deit ne’ebe nia kontinua fali ho aimoruk ne’ebe mak durante ne’e nia simu, sona no hemu mos diak ,”hatete Vice PM. Nev

Be Sociable, Share!

Leave a Reply

Your email address will not be published.