Headlines
 • Hernani Coelho: “Timoroan iha Inglaterra sidadaun Portugal”

  Hernani Coelho: “Timoroan iha Inglaterra sidadaun Portugal”

  posted: Friday, July 01, 2016 | 0 comments | 32 Views

  Ministru Negosius Estranjeirus Koperasaun (MNEK) Hernani Coelho hateten, Timoroan sira  ne’ebe maka servisu iha Inglaterra  ne’e sidadaun Portugal. “Ita la presiza halo karta ba Inglatera.. Read More

 • Desputa fronteira maritima TL- Australia, Kongresu Amerikanu simpatia ba Timor Leste

  Desputa fronteira maritima TL- Australia, Kongresu Amerikanu simpatia ba Timor Leste

  posted: Wednesday, June 29, 2016 | 0 comments | 65 Views

  Primeiru Ministru (PM), Rui Maria de Araujo, Segunda-Sesta  (20-24/6/2016), hala’o vizita trabalho iha Washington DC, Kapital Estadus Unidos da Amerika, hodi esplika ba Estadus Unidos.. Read More

 • PR Taur Matan Ruak: Estudantes-animal partilla fatin ida

  PR Taur Matan Ruak: Estudantes-animal partilla fatin ida

  posted: Monday, June 27, 2016 | 0 comments | 75 Views

  Prezidenti Repúblika (PR) Taur Matan Ruak hateten katak, hakarak atu loke eskola ida, ema hotu-hotu hakarak maibé atu jere eskola ida sai susesu presiza ema.. Read More

 • Xanana hahu “funu foun” husi Oecusse

  Xanana hahu “funu foun” husi Oecusse

  posted: Saturday, June 25, 2016 | 0 comments | 134 Views

  Komandante Supremu das FALINTIL, Kay Rala Xanana Gusmão, atual Xefi Negosiador  Fronteira Maritima no nudar mos Ministru Planeamentu no Investimentu Estratejiku (MPIE), hahu  dau-daun “funu.. Read More

 • Taur-Horta husu Governu, Kontrola korupsaun no kuidadu osan fundu petroleum

  Taur-Horta husu Governu, Kontrola korupsaun no kuidadu osan fundu petroleum

  posted: Saturday, June 25, 2016 | 0 comments | 71 Views

  Prezidenti Repúblika (PR), Taur Matan Ruak ho eis Prezidenti Repúblika, José Ramos Horta bolu atensaun ba Governu atu kontrola didi’ak korupsaun iha Timor Leste (TL),.. Read More