Headlines
 • Laiha Kualidade, PN Husu Kansela Projetu Ponte Irabere

  Laiha Kualidade, PN Husu Kansela Projetu Ponte Irabere

  posted: Tuesday, September 23, 2014 | 0 comments | 4 Views

  Komisaun E Parlamentu nasional ba asuntu infra-estrutura, transporte no telekomunikasaun ejize Ministeriu Obras Públiku kansela Projetu Ponte Irabere, Sub-Distritu Uatulari, Distritu Viqueque, tanba mosu iregularidades.. Read More

 • Fundu Petrolifero Sae Ba 17 Bilhoes

  Fundu Petrolifero Sae Ba 17 Bilhoes

  posted: Monday, September 22, 2014 | 0 comments | 19 Views

  Fundo Petroliferu Timor Leste nian nebe governu lori ba rai iha Baku Amerika sae ona ba 17 bilhoes Dolar Amerikano. “Hau hakarak dehan katak, konaba.. Read More

 • PR Taur Apoiu BCTL Implementa Edukasaun Finanseira

  PR Taur Apoiu BCTL Implementa Edukasaun Finanseira

  posted: Monday, September 22, 2014 | 0 comments | 5 Views

  Prezidenti Republika (PR), Taur Matan Ruak, fo ninia apoiu tomak ba komitmentu Banco Central Timor-Leste (BCTL) atu implementa edukasuan finanseira ba komunidades. Objetivu husi edukasaun.. Read More

 • Komunidade Sai Vitima Ba Konstrusaun Estrada Dili – Liquiça

  Komunidade Sai Vitima Ba Konstrusaun Estrada Dili – Liquiça

  posted: Monday, September 22, 2014 | 0 comments | 9 Views

  Estrada diak bele fasilita komunidade maibe wainhira sei iha faze konstrusaun komunidade sai vitima tamba rai rahun barak provoka saude komunidade. Oras nee dadaun komunidade.. Read More

 • Deskonfia, SEPFOPE ‘Hakiak’ KKN – Ilidio: “Ha’u Nia Fen Lori Ha’u Nia Oan Ba Bali”

  Deskonfia, SEPFOPE ‘Hakiak’ KKN – Ilidio: “Ha’u Nia Fen Lori Ha’u Nia Oan Ba Bali”

  posted: Monday, September 22, 2014 | 0 comments | 14 Views

  Sekretariu Estadu Formasaun Profesional no Empregu (SEPFOPE), Ilidio da Costa Ximenes, hetan rumores negativu balun ne’ebé dehan, nia ‘hakiak’ KKN (Korupsaun, Koluzaun no Nepotismu) iha.. Read More